Huisregels

Voor iedereen die Cinema De Vlugt bezoekt gelden dezelfde regels. Als u de huis- en gedragsregels overtreedt mag u door een medewerker meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

Cameratoezicht

Om uw en onze eigendommen te beschermen is er cameratoezicht in Cinema De Vlugt.

Toegang

Het is alleen toegestaan de zalen te betreden met een geldig toegangsbewijs.

Roken

Het is niet toegestaan om in Cinema De Vlugt te roken. Roken is toegestaan voor de ingang van het café.

Opnamen

Het is verboden tijdens de filmvoorstelling foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken.

Betreden van de zalen

Na aanvang van de hoofdfilm mag de zaal alleen betreden worden in overleg met het personeel.

Kleding

Cinema De Vlugt stelt eisen aan uw kleding. Voldoet u niet aan de eisen, dan kunnen wij u de toegang ontzeggen.

Camera’s

Met uw bezoek stemt u ermee in dat er video-opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Beschonken toestand

Cinema De Vlugt zal eenieder in een beschonken toestand, of onder de invloed van andere verdovende middelen, de toegang of aanwezigheid weigeren.

Agressie

Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag

Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus permanente ontzegging van de toegang.

Consumpties

U bent verplicht een consumptie te bestellen als u geen film komt kijken. U mag de consumptie alleen binnen Cinema De Vlugt consumeren. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

Inzage in (hand)bagage

De bezoeker dient op verzoek van medewerkers van Cinema De Vlugt inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)bagage. Wilt u geen inzage geven dan wordt u verzocht uw tas achter te laten bij de kassa/barmedewerker. Tassen groter en breder dan een A4 zijn niet toegestaan in de filmzalen. In het geval dat de bezoeker niet meewerkt, kan de toegang tot Cinema De Vlugt worden geweigerd.

Kinderen t/m 16 jaar oud onder begeleiding van een volwassene

Kinderen t/m 16 jaar oud dienen te allen tijde onder begeleiding van een volwassene een filmvertoning bij te wonen.

Eigendommen van bezoekers

Cinema De Vlugt is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Alcoholische consumpties

Per 1 januari 2014 wordt alcohol alleen geschonken aan gasten van 18 jaar of ouder. Bij twijfel zal Cinema De Vlugt om een identiteitsbewijs vragen.

Toiletgebruik

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor de bezoekers van Cinema De Vlugt en voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in Cinema De Vlugt.

Horeca-eigendommen

U mag eigendommen van Cinema De Vlugt niet mee naar buiten nemen. Wie beschadigingen veroorzaakt is verantwoordelijk voor reparatie of vernieuwing.

Eigendommen van bezoekers

Cinema De Vlugt is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Verloren en gevonden voorwerpen

Als u in Cinema De Vlugt een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij een medewerker van Cinema De Vlugt in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

Klachten

Heeft u klachten, van welke aard dan ook? Meld ze bij een medewerker van Cinema De Vlugt of via: info@oxville.nl

 

House Rules

Access

It is only allowed to enter the halls with a valid admission ticket.

Smoking

Smoking is not allowed in Cinema De Vlugt. Smoking is allowed in front of the entrance to the café.

Recordings

Taking photographs, film and/or sound recordings during the film screening is prohibited.

Entering the halls

After the start of the main film, the theatre may only be entered after consulting the staff.

Clothing

Cinema De Vlugt has requirements regarding your clothing. If you do not meet the requirements, we may deny you access.

Cameras

With your visit, you agree to video recordings being made. After disturbances or accidents, recordings may be shown to third parties.

Inebriation

Cinema De Vlugt will refuse entry or attendance to anyone in an intoxicated state, or under the influence of other narcotics.

Aggression

Threats, assault and other forms of aggression are forbidden.

Obnoxious and offensive behaviour

Anyone behaving in a disruptive or offensive manner will receive a warning. If repeated, removal plus permanent denial of access will follow.

Refreshments

You are obliged to order a consumption if you do not come to watch a film. You may only consume the consumption inside Cinema De Vlugt. You may not bring any refreshments or refreshment packs with you from outside.

Inspection of (hand) luggage/ Leaving behind the Bar

Upon request, visitors must allow Cinema De Vlugt staff members inspection of their luggage. If you do not wish to allow inspection, you are requested to leave your bag with the box office or bar staff. Bags larger and wider than A4 are not allowed in the cinemas. In case the visitor does not cooperate, access to Cinema De Vlugt may be refused.

Visitors’ property

Cinema De Vlugt is not liable for loss or theft of your personal property.

Children up to 16 years old accompanied by an adult

Children up to 16 years old must attend film screenings accompanied by an adult at all times.

Alcoholic beverages

As of 1 January 2014, alcohol will only be served to guests aged 18 or older. If in doubt, Cinema De Vlugt will ask for proof of identity.

Toilet use

Toilet rooms are for Cinema De Vlugt visitors only and for individual use. Staying for any other reason is not allowed.

Pets

Pets are not allowed in Cinema De Vlugt.

Catering property

You may not take Cinema De Vlugt property outside. Anyone causing damage is responsible for repair or renewal.

Lost and found

If you find an object in Cinema De Vlugt that apparently belongs to another visitor, you must hand it in to a Cinema De Vlugt staff member. Anyone collecting a found object must be able to identify themselves. Lost property will not be kept for longer than 30 days.

The same rules apply to everyone who visits Cinema De Vlugt. If you violate the house and conduct rules, you may be immediately removed by a member of staff. Confirmation of offences will always be reported to the police. Always follow the instructions of staff. Complaints: Do you have complaints of any kind? Report them to a Cinema De Vlugt staff member or via: info@oxville.nl