Algemene voorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:
Bioscoop: Cinema De Vlugt.
Bezoeker: eenieder die het Gebouw bezoekt.
Gebouw: het gebouw waarvan de Bioscoop eigenaar of huurder is of waartoe de Bioscoop op andere wijze gerechtigd is en dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe de Bioscoop zakelijk of op andere wijze gerechtigd is.

1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Bioscoop en de Bezoeker.

Artikel 2 Bezoekersvoorwaarden

2.1 Alle door of in verband met de Bioscoop gedane aanbiedingen of mededelingen zijn vrijblijvend. Indien een Bezoeker een order plaatst, komt een overeenkomst eerst tot stand door aanvaarding daarvan door de Bioscoop. De Bioscoop behoudt zich het recht voor onder andere groepsorders te weigeren.

2.2 De Bezoeker dient tijdens zijn bezoek aan het Gebouw in het bezit te zijn van een geldig toegangs- en legitimatiebewijs en is verplicht deze op verzoek aan medewerkers van de Bioscoop te tonen. In geval van weigering hiervan kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.

2.3 De Bezoeker dient zich tijdens zijn bezoek aan het Gebouw te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt en de door medewerkers van de bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. In geval van weigering hiervan kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.

2.4 De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan het Gebouw (1) goederen te koop aan te bieden, (2) dieren, etenswaren, consumpties, alcoholische consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in het Gebouw te brengen of met zich mee te voeren, of (3) foto, video, film, geluids en andere opnameapparatuur in het Gebouw te brengen, met zich mee te voeren of te gebruiken.

2.5 In verband met artikel 2.4 en in het kader van de algemene veiligheid kan de Bioscoop de Bezoeker verzoeken inzage te verschaffen in door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage of mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.

2.6 Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de Bezoeker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in artikel 2.4, zal (a) de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de politie en (c) de Bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

2.7 De Bioscoop is gerechtigd in het Gebouw beeld of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis.

Artikel 3 Aansprakelijkheid van de Bioscoop

3.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw en het gebruik van garderobe en garderoberekken is voor zijn eigen rekening en risico.

3.2 De Bioscoop is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan indien aan de Bioscoop opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 De Bioscoop is niet aansprakelijk voor enig doen of nalaten van haar ondergeschikten en andere personen zoals bedoeld in artikelen 6:170 en 6:171 BW.

3.4 Iedere aansprakelijkheid van de Bioscoop uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal het bedrag van het toegangsbewijs, behoudens het bepaalde in artikel 3.5.

3.5 Indien de Bioscoop ter zake van de schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van de Bioscoop in het betreffende geval, plus het bedrag van eigen risico dat in dat geval door de Bioscoop dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).

3.6 Onder overmacht wordt door de Bioscoop onder meer verstaan naast al hetgeen door de wet als overmacht wordt beschouwd, elk verzuim van derden dat van invloed is op de overeenkomst, arbeidsconflicten, door overheidsinstanties genomen maatregelen en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van de Bioscoop onttrekt.

Artikel 4 Klachten

De bezoeker kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de Bioscoop daarvan niet onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen acht dagen nadat de Bezoeker dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.

Artikel 5 Toepasselijk recht/ Bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Bioscoop en de Bezoeker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Bioscoop en de Bezoeker behorende tot de competentie van de Rechtbank worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

 

Cinema De Vlugt
Stichting Oxville
Ernest Staesstraat 47
1061 CC Amsterdam